להתעורר אל הרגע הזה / אקהרט טולה

[התרגום לעברית לאחר האנגלית]

Awakening Into The Now

/ Eckhart Tolle (from "The Power Of Now")

 

Use your senses fully.

Be where you are.

Look around.

Just look, don't interpret.

See the light, shapes, colors, textures.

Be aware of the silent presence of each thing.

Be aware of the space that allows everything to be.

Listen to the sounds; don't judge them.

Listen to the silence underneath the sounds.

Touch something – anything – and feel and acknowledge its Being.

Observe the rhythm of your breathing;

Feel the air flowing in and out,

Feel the life energy inside your body.

Allow everything to be, within and without.

Allow the "isness" of all things.

Move deeply into the Now.

[… Thus] you are awakening out of the dream of time into the present.להתעורר אל הרגע הזה / אקהרט טולה

(מתוך "כוחו של הרגע הזה") / תרגום: מאיר זוהר


השתמש בחושיך במלואם.

היה היכן שאתה.

התבונן סביב.

רק התבונן, אל תפרש.

ראה את האור, צורות, צבעים, מרקמים.

היה מודע לנוכחות השקטה של כל דבר.

היה מודע למרחב שמניח לכל הדברים להיות.

הקשב לצלילים; אל תשפוט אותם.

הקשב לשקט מתחת לצלילים.

גע במשהו – דבר כלשהו – וחוש והכר בהווייתו.

התבונן בקצב נשימתך;

חוש באויר זורם פנימה והחוצה,

חוש באנרגיית החיים בתוך גופך.

הנח לכל הדברים להיות, מבחוץ ומבפנים.

הנח להווייתם של כל הדברים.

נוע לעומקו של הרגע הזה.

[... כך] אתה מתעורר מחלום הזמן אל תוך ההווה.