להתעורר אל הרגע הזה / אקהרט טולה

[התרגום לעברית לאחר האנגלית]

Awakening Into The Now

/ Eckhart Tolle (from "The Power Of Now")

 

Use your senses fully.

Be where you are.

Look around.

Just look, don't interpret.

See the light, shapes, colors, textures.

Be aware of the silent presence of each thing.

Be aware of the space that allows everything to be.

Listen to the sounds; don't judge them.

Listen to the silence underneath the sounds.

Touch something – anything – and feel and acknowledge its Being.

Observe the rhythm of your breathing;

Feel the air flowing in and out,

Feel the life energy inside your body.

Allow everything to be, within and without.

Allow the "isness" of all things.

Move deeply into the Now.

[… Thus] you are awakening out of the dream of time into the present.להתעורר אל הרגע הזה / אקהרט טולה

(מתוך "כוחו של הרגע הזה") / תרגום: מאיר זוהר


השתמשו בחושיכם במלואם.

היו היכן שאתם.

התבוננו סביב.

רק התבוננו, אל תפרשו.

ראו את האור, צורות, צבעים, מרקמים.

היו מודעים לנוכחות השקטה של כל דבר.

היו מודעים למרחב שמניח לכל הדברים להיות.

הקשיבו לצלילים; אל תשפטו אותם.

הקשיבו לדממה מתחת לצלילים.

געו במשהו – דבר כלשהו – וחושו והכירו בהווייתו.

התבוננו בקצב נשימתכם;

חושו באוויר זורם פנימה והחוצה,

חושו באנרגיית החיים בתוך גופכם.

הניחו לכל הדברים להיות, מבחוץ ומבפנים.

הניחו להווייתם של כל הדברים.

נועו לעומקו של הרגע הזה.

[... כך] אתם מתעוררים מחלום הזמן אל ההווה.