[התרגום לעברית לאחר המקור באנגלית]

Be Water, Play Wave

M. Zohar


[for a PDF file of the text: read / download ]


We bathe in a sea of life:

The waves are the water's motion

And water always manifests as waves –

The waves are seen and the water is unseen;

Water is the essence and vitality of all things,

And the waves are things as they are

Appearing and disappearing.


Water is whole, full of life, water is truly alive,

But the waves that think themselves to be separate

Live in exile, and so they're not really living at all –

The waves keep transforming, rolling and turning,

All the time becoming, being born and dying;

When we identify with and cling to

The name and form of a particular wave

We are fearful and lonesome, unsatisfied –

The waves are thirsty. The waves are thirsty!


When we truly comprehend the relation

Between the dimensions of water and waves,

When we understand that the water dimension is nothing

Other than the understanding of the dimension of waves,

When we realize the water nature of all waves

We are free to meet life peacefully and joyously –

Free to be water, free to play the waves.


~ ~ ~

"Let us play the waves", said the water;

"Let us be water", said the waves.


In the dimension of Being,

Wave is not other than water;

In the dimension of Playfulness,

Water is not other than wave.


And now, in the twilight time

Between death and birth,

Between breath and breath;

Here, beyond thought

Of time and place –

Are we water?

Do we wave?


Waving the water,

Watering the waves;

Playing be, being play:

To be – or not to be?

To play – or not to play?

Be water, play wave.

להיות מים, לגלוש על הגלים

מאיר זוהר


[לקובץ PDF של הטקסט: לקריאה / להורדה ]


אנחנו טובלים בים של חיים:

הגלים הם התנועה של המים

והמים תמיד מתגלים כגלים –

המים סמויים והגלים גלויים;

המים הם המהות והחיוּת של כל הדברים

והגלים הם התופעות, הדברים כפי שהם מופיעים וחולפים.


המים שלמים, המים חיים,

אבל הגלים שחושבים את עצמם נפרדים

חיים בגלות, וכך לא באמת חיים –

הגלים כל הזמן מתגלגלים, נולדים ומתים;

כאשר אנחנו מזדהים ונצמדים לשם וצורה של גל מסוים

אנחנו פוחדים ובודדים, לא מסופקים –

הגלים צמאים. הגלים צמאים!


כאשר אנחנו באמת מבינים את היחס בין ממד המים לממד הגלים,

כאשר אנחנו מבינים שממד המים אינו אלא הבנה של ממד הגלים,

כאשר אנחנו מבינים את טבע המים של כל הגלים

אנחנו חופשיים לפגוש בשלום ובשמחה את החיים,

חופשיים להיות מים ולגלוש על הגלים.


~ ~ ~

"הבה נגלוש על הגלים", אמרו המים;

"הבה נהיה מים", אמרו הגלים.


בממד הוויה, הגלים אינם שונים ממים;

בממד של גלישה, המים אינם שונים מגלים.


וכעת, בזמן הדמדומים

בין מוות ללידה, בין נשימה לנשימה;

כאן, מעבר למחשבה של מקום וזמן –

האם אנחנו הווים מים?

האם אנחנו גולשים על הגלים?


לגלגל את המים, להשקות את הגלים;

לגלוש הוויה, להיות גלישה:

להיות – או לא להיות?

לגלוש – או לא לגלוש?

להיות מים, לגלוש על הגלים.